26 maja 2024

olkuszwoda.pl

Dominika Olkusz-woda. Eksperst inwestycyjny

Czy na pewno wiesz jak działają lokaty bankowe?

Lokaty bankowe to produkty, w których przekazujemy instytucji kredytowej pewną kwotę pieniędzy na określony czas. Po upływie tego okresu instytucja zwraca nam pieniądze wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem, które zwykle nazywamy odsetkami. Inną opcją może być to, że uzgodniliśmy z bankiem okresowe pobieranie odsetek w czasie posiadania przez nas zakontraktowanej lokaty.

Zazwyczaj umowy lokat terminowych zawierają możliwość wycofania pieniędzy z lokaty przed upływem ustalonego terminu w zamian za karę lub prowizję. Warunki te są zawsze odzwierciedlone i zapisane w umowie, którą podpisujemy. Bank Centralny ustala jako kryterium, że kwota tej kary nie powinna przekraczać odsetek brutto narosłych od momentu zawarcia umowy depozytu do daty anulowania.

Dlatego podstawowa różnica między tym rodzajem lokaty a lokatami typu „sight” (rachunki bieżące i oszczędnościowe) polega na tym, że w tych ostatnich klient może natychmiast wypłacić pieniądze bez żadnych kar. Z drugiej strony, wynagrodzenie za lokaty terminowe jest zazwyczaj wyższe.

Są to tradycyjne lokaty, ale istnieją też inne rodzaje lokat, zwane lokatami strukturyzowanymi, w których rentowność jest powiązana ze zmianami indeksu, wartością akcji lub nawet z wystąpieniem lub brakiem wystąpienia jakiegoś zdarzenia w przyszłości. Lokaty te zazwyczaj nie pozwalają na wcześniejsze anulowanie lub jeśli tak, to na zupełnie innych warunkach niż w przypadku tradycyjnych lokat.

Lokaty strukturyzowane

Obecnie bardzo rozpowszechnione są tzw. lokaty strukturyzowane, czyli lokaty bankowe, w których rentowność jest powiązana ze zmianami jednego lub kilku indeksów giełdowych, ceną grupy akcji itd.

Należy pamiętać, że chociaż podmiot zobowiązuje się do zwrotu w terminie zapadalności całej zainwestowanej kwoty, to jednak ważne jest, aby szczegółowo ocenić okoliczności, które mogą wpłynąć na rentowność produktu.

Ponieważ są to zazwyczaj lokaty średnioterminowe, należy zwrócić uwagę na warunki na jakich inwestycja może zostać odzyskana w długim okresie: czy istnieje możliwość wcześniejszego zerwania umowy, a jeśli tak, to jaka jest opłata za takie zerwanie.